Төрийн өндөр албан тушаалтнуудын одоогийн болон бууруулсны дараах цалин

Эдийн засгийн нөхцөл байдал ихээхэн дордсон тул эрх баригчид бүсээ чангалах

бодлого баримтлахаа зарласан. Ингэхдээ хамгийн түрүүнд төрийн өндөр

албан тушаалтнуудын цалинг бууруулахаа мэдэгдсэн юм.

Улсын их хурлын цөөн тооны гишүүн л энэ шийдвэрийг эсэргүүцсэн.

Тэгвэл төрийн өндөр албан тушаалтнуудын одоо авч байгаа болон бууруулсны

дараах цалингийн харьцуулалтыг харуулъя.